کاغذ خردکن عمدتا در مراکز دولتی، شرکتها و سازمانها بکار میروند تا اسناد کاغذی، سیدی ها و مواردی ازین دست را بصورت نوار یا ذرات ریز تبدیل کند.

دلیل استفاده از این دستگاه این است که کارشناسان حریم شخصی، اغلب به کاربران سفارش میکنند تمامی اسناد خصوصی، اداری، مالیاتی، کارت های اعتباری و… را که امکان سوء‌استفاده از آنها وجود دارد، پیش از انتقال به زباله‌دانی به شکل غیرقابل مصرفی درآورند.

کاغذ خردکن، در انواع صنعتی، اداری، نواری، ریز یا پودری تولید میشود.

It seems we can't find what you're looking for.