منگنه وسط زن ارزان AX-NHITAN

مشخصات عمومی

نوع منگنه وسط زن ۱
مارک NHITAN-AX ۲
تعداد منگنه ۲۰۰ برگ ۳
سوزن های مصرفی ۱۲/۱۳و۱۲/۱۰ و ۲۴/۶ و ۱۲/۱۷ و ۱۲/۱۵ ۴
گارانتی ۱۸ ماهه ۵
قابلیت منگنه اسناد و مدارک وسط زن ۶