پولشمار رومیزی-بانکی

پولشمار ای ایکس ax-9100

مشخصات عمومی
۱ مدل AX – 9100
۲  میزان دقت تشخیص اسکناس جعلی توسط اشعه فرابنفش (uv)
۳ شمارش دلار و یورو MG1 , MG2
۴ شمارش اعداد دلخواه  دارد ، (batch) و (mode)
۵ دقت در شمارش اسکناس های کهنه و نو دارد
۶ دکمه پاک کننده تعداد از پیش تعیین شده (clear)
۷ شمارش به صورت اتوماتیک و دستی(auto) دارد
۸ دکمه + و – جهت تنظیم شمارش اعداد دلخواه
۹ نمایش پیغام خطا(alarm) دارد
۱۰ کلید آزاد کننده (reaset)
۱۱ صفحه نمایش دارد
۱۲ نمایشگر دوم دارد
۱۳ سرعت قابل تنظیم در چهار حالت مختلف (speed) و (level)
۱۴ کاربری مخصوص بانکها و ادارات

پول شمار اسکناس شمار ای ایکس ax-2800

مشخصات عمومی
۱ مدل دستگاه AX-2800
۲  تست اسکناس تقلبی دارد
۳ شمارش دلار و یورو دارد
۴ تنظیم سرعت دارد
۵ صفحه نمایش مشتری دارد
۶ تک شمار دارد
۷ دکمه ریست دارد
۸ شمارش به صورت اتومات و دستی دارد
۹ نوع صفحه نمایش دیجیتال
۱۰ گارانتی ۱۸ ماهه

 

پولشمار ای ایکس ax-2700

مشخصات عمومی
۱ مدل AX- 2700
۲ تشخیص اسکناس جعلی دارد ، توسط اشعه فرابنفش(uv)
۳ شمارش اعداد دلخواه دارد ، (batch) و (mode)
۴ دکمه  + و _ جهت تنظیم شمارش اعداد دلخواه
۵ نمایش پیغام خطا(alarm) دارد
۶ کلید آزاد کننده(reaset) دارد
۷ نمایشگر دوم دارد
۸ قابلیت تنظیم سرعت دارد

سرعت

پولشمار ax-2200

مشخصات

اسکناس شمار ax-2200

۱,تشخیص اسکناس جعلی توسط اشعه فرابنفش(uv)

۲,دکمه شمارش دلا و یورو(mg1,mg2)

۳,امکان دادن عدد برای شمارش اعداد دلخواه(batch)و(mode)

۴,دقت در شمارش اسکناس های کهنه و نو

۵,دکمه پاک کننده تعداد از پیش تعیین شده(clear)

۶,شمارش به صورت اتوماتیک و دستی(auto)

۷,دارای دکمه +و_ جهت تنظیم شمارش اعداد دلخواه

۸,جمع اسکناس های شمارش شده(add)

۹,نمایش پیغام خطا(alarm)

۱۰,کلید آزاد کننده(reaset)

۱۱,دارای دکمه برنامی ریزی(fun)

۱۲,دارای نمایشگر دوم

پولشمار ای ایکس ۶۶۰۰ ای AX-6600A

مشخصات

اسکناس شمار ax مدل۶۶۰۰A

۱٫تشخیص اسکناس جعلی توسط اشعه فرابنفش(uv)

۲٫دکمه شمارش دلا و یورو(mg1,mg2)

۳٫امکان دادن عدد برای شمارش اعداد دلخواه(batch)و(mode)

۴٫بالاترین دقت در شمارش اسکناس های کهنه و نو

۵٫دکمه پاک کننده تعداد از پیش تعیین شده(clear)

۶٫شمارش به صورت اتوماتیک و دستی(auto)

۷٫دارای دکمه +و_ جهت تنظیم شمارش اعداد دلخواه

۸٫جمع اسکناس های شمارش شده(add)

۹٫نمایش پیغام خطا(alarm)

۱۰٫کلید آزاد کننده(reaset)

۱۱٫دارای صفحه نمایش کاملا دیجیتال-و سه نمایشگر مجزا

۱۲٫دارای نمایشگر دوم

۱۳٫سرعت قابل تنظیم در چهار حالت مختلف(speed)و(level)

پولشمار ای ایکس ۵۸۰۰ دی AX-5800D

 

مشخصات

اسکناس شمار ax مدل۵۸۰۰D

۱٫تشخیص اسکناس جعلی توسط اشعه فرابنفش(uv)

۲٫دکمه شمارش دلا و یورو(mg1,mg2)

۳٫امکان دادن عدد برای شمارش اعداد دلخواه(batch)و(mode)

۴٫بالاترین دقت در شمارش اسکناس های کهنه و نو

۵٫دکمه پاک کننده تعداد از پیش تعیین شده(clear)

۶٫شمارش به صورت اتوماتیک و دستی(auto)

۷٫دارای دکمه +و_ جهت تنظیم شمارش اعداد دلخواه

۸٫جمع اسکناس های شمارش شده(add)

۹٫نمایش پیغام خطا(alarm)

۱۰٫کلید آزاد کننده(reaset)

۱۱٫دارای صفحه نمایش کاملا دیجیتال-و سه نمایشگر مجزا

۱۲٫دارای نمایشگر دوم

پولشمار ای ایکس ax-2400

مشخصات

پولشمار ای ایکس ۲۴۰۰

مشخصات

اسکناس شمار ax مدل ۲۰۸۸

۱٫تشخیص اسکناس جعلی توسط اشعه فرابنفش(uv)

۲٫دکمه شمارش دلا و یورو(mg1,mg2)

۳٫امکان دادن عدد برای شمارش اعداد دلخواه(batch)و(mode)

۴٫بالاترین دقتدر شمارش اسکناس های کهنه و نو

۵٫دکمه پاک کننده تعداد از پیش تعیین شده(clear)

۶٫شمارش به صورت اتوماتیک و دستی(auto)

۷٫دارای دکمه +و_ جهت تنظیم شمارش اعداد دلخواه

۸٫جمع اسکناس های شمارش شده(add)

۹٫نمایش پیغام خطا(alarm)

۱۰٫کلید آزاد کننده(reaset)

۱۱٫دارای صفحه نمایش کاملا دیجیتال

۱۲٫دارای نمایشگر دوم

پولشمار ارزان ای ایکس ax-2088

مشخصات

اسکناس شمار ax مدل ۲۰۸۸

۱٫تشخیص اسکناس جعلی توسط اشعه فرابنفش(uv)

۲٫دکمه شمارش دلا و یورو(mg1,mg2)

۳٫امکان دادن عدد برای شمارش اعداد دلخواه(batch)و(mode)

۴٫دقت بالا در شمارش اسکناس های کهنه و نو

۵٫دکمه پاک کننده تعداد از پیش تعیین شده(clear)

۶٫شمارش به صورت اتوماتیک و دستی(auto)

۷٫دارای دکمه +و_ جهت تنظیم شمارش اعداد دلخواه

۸٫جمع اسکناس های شمارش شده(add)

۹٫نمایش پیغام خطا(alarm)

۱۰٫کلید آزاد کننده(reaset)

۱۱٫دارای صفحه نمایش کاملا دیجیتال

۱۲٫دارای نمایشگر دوم

پولشمار ای ایکس ۲۱۰۸ ای ax 2108A

پولشمار AX-2108A

۱-

جهت تشخیص اسکناس جعلی توسط اشعه فرابنفش

۲-

جهت شمارش دلار و یورو (MG1,MG2)

۳-

امکان دادن عدد برای شمارش اعداد دلخواه(BATCH)و(MODE)

۴-

بالاترین دقت در شمارش اسکناس های نو و کهنه

۵-

دکمه پاک کننده تعداد از پیش تعیین شده(CLEAR)

۶-

شمارش به صورت اتوماتیک و دستی(AUTO)

۷-

دکمه+و- جهت تنظیم شمارش اعداد دلخواه

۸-

جمع اسکناس های شمارش شده(ADD)

۹-

نمایش پیغامهای خطا

۱۰-

دارای کلید آزاد کننده(REASET)

۱۱-

دارای دکمه برنامه ریزی(FUN)

۱۲-

دارای نمایشگر دوم مخصوص مشتری

پولشمار ای ایکس AX-5200

اسکناس شمار AX-5200

۱-

جهت تشخیص اسکناس جعلی توسط اشعه فرابنفش

۲-

جهت شمارش دلار و یورو (MG1,MG2)

۳-

امکان دادن عدد برای شمارش اعداد دلخواه(BATCH)و(MODE)

۴-

بالاترین دقت در شمارش اسکناس های نو و کهنه

۵-

دکمه پاک کننده تعداد از پیش تعیین شده(CLEAR)

۶-

شمارش به صورت اتوماتیک و دستی(AUTO)

۷-

دکمه+و- جهت تنظیم شمارش اعداد دلخواه

۸-

جمع اسکناس های شمارش شده(ADD)

۹-

نمایش پیغامهای خطا

۱۰-

دارای کلید آزاد کننده(REASET)

۱۱-

دارای دکمه برنامه ریزی(FUN)

۱۲-

دارای نمایشگر دوم مخصوص مشتری