انواع کاربن پاناسونیک57-52-136-54

کاربن فیلم فاکس پاناسونیک ۵۵

 

مشخصات عمومی
۱ تعداد چاپ کاغذ ۱۲۰
۲ دستگاههای سازگار

KX -FPG 178, KX – FP 180, KX – FP 185,KX – FC 175, KX – FPG 175, KX – FC 176- KX – FPC 165, KX – FC 166, KX – FPC 168-KX – FP 156, KX – FP 158, KX – FPC 161,- KX – FP C 91, KX – FP C 95, KX – FP 151,-KX – FP 152, KX – FP 153, KX – FP 155- KX – FP 80, KX – FP 81, KX – FP 82, KX – FP 85,-KX – FP 86, KX – FP 88, KX – FM 89, KX – FM 90-KX – FC 178,,KX – FP 189

رول کاربن فیلم فاکس پاناسونیک KX-FA 52

 

توضیحات :

 

  • رول کاربن KX-FA 52 برای فکس های معمولی
  • این کاربن ۳۰ متری
  • دریافت حدودا ۹۰ برگ فکس و کپی
  • این رول کاربن برای دستگاه های زیر قابل استفاده می باشد:۲۰۵ – ۲۰۶ – ۲۰۷ – ۲۰۸ – ۲۱۵ – ۲۱۸ – ۲۲۵ – ۲۲۶ – ۲۶۵ – ۲۷۵ – ۲۲۵۵ – ۲۵۵ – ۲۵۸ – ۲۴۵۲ – ۲۶۵۸ – ۲۸۵۸ – ۵۶۴۳