کونیکا دارای انواع مدل ( 654 , 652 , c450 , c451 ,350 , 351 , 550 650 )