انواع رول بنر خام
در اونس های 8و9و10و13و15

رول بنر ارزان پاره نشو انس ۹ ۱۰ ۱۳ ۱۵ بافت ۵۰۰*۵۰۰

بنر ۸ اونس GLP  (بافت ۳۰۰×۲۰۰) ………… ۱۵۴۰۰ ریال 

بنر ۹ اونس GLP  (بافت  ۵۰۰×۵۰۰) ………… ۱۹۰۰۰ ریال

بنر ۱۰ اونس GLP  (بافت ۵۰۰×۳۰۰) ………… ۱۹۰۰۰ ریال

بنر ۱۳ اونس GLP  (بافت  ۵۰۰×۳۰۰) ……….. ۲۳۰۰۰ ریال

بنردوطرفه ۱۵ اونس GLP  (بافت  ۳۰۰×۳۰۰) ……….. ۴۳۰۰۰ ریال